Kadry i płace w praktyce - hr365.pl

Praktyczny kurs prowadzenia kadr i płac online.

Wpis

poniedziałek, 04 lutego 2013

Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy dla niepełnoetatowca?

W tym artykule uczyliśmy się, jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy:

http://kadryiplace.blox.pl/2013/02/Jak-wyliczyc-ekwiwalent-pieniezny-za-urlop.html

Dzisiaj rozważymy, jak postąpić, gdy naliczamy tenże ekwiwalent dla osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu.

[Podstawa prawna] Sposób ustalania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, które jest dostępne tutaj:
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Prawo/Prawo%20pracy/2011/08_8%20stycznia%201997_urlop%20wypoczynkowy.pdf

Powyższe rozporządzenie w § 19 punkt 3 nakazuje w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu wartość współczynnika do ekwiwalentu obniżyć proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

Aby ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy dla niepełnoetatowca, należy:
 
1. [składniki stałe] Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu.
 
2. [składniki zmienne] Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc (np. premie uznaniowe), z wyjątkiem określonych w § 7 rozporządzenia, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu.
 
3. [uzupełnianie] Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu, w czasie owych trzech miesięcy poprzedzających, wynagrodzenie faktycznie wypłacone mu w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
 
4. [kalkulacja] Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się  dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych w puntkach 1-3 przez współczynnik do ekwiwalentu obniżoną proporcjonalnie  do wymiaru czasu pracy tego pracownika, a następnie, dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika, a następnie, mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin
niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.
 
Współczynnik do ekwiwalentu można obliczyć samemu zgodnie z zasadami podanymi w rozporządzeniu lub sprawdzić jego wartość na dowolnej, renomowanej stronie internetowej ze wskaźnikami kadrowo-płacowymi.
 
Przykład
 
[przykład] Załóżmy, że nasz pracownik zatrudniony na pełen etat nie wykorzystał 3 ośmiogodzinnych dni urlopu wypoczynkowego, tj. 24 godzin tegoż urlopu i jesteśmy zobowiązani wypłacić mu ekwiwalent pieniężny za ten okres. zatrudnienie pracownika ustaje z dniem 31 grudnia. Pracownik był zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu.
 
Pracownik ów zatrudniony na umowę o pracę otrzymywał wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej w wysokości 2000 złotych brutto. Niezależnie od tego, otrzymał on premię uznaniową w następujących miesiącach:
- za sierpień wypłaconą we wrześniu: 500 zł
- za wrzesień wypłaconą w październiku: 400 zł
- za paździenik wypłaconą w listopadzie: 600 zł
- za listopad wypłaconą w grudniu: 300 zł
 
1. Najpierw ustalamy podstawę ze składników stałych:
 
Pracownik ostrzymuje wynagrodzenie stałe - 2 000 zł, i cała ta kwota stanowi podstawę do ekwiwalentu ze składników stałych.
 
2. Następnie obliczamy podstawę ze składników zmiennych:
 
Obliczamy średnią z premii wypłaconych w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu:
 
500 zł (wrzesień) + 400 zł (paździenik) + 600 zł (listopad) = 1 500 złotych
 
1 500 zł / 3 miesiące = 500 zł
 
Nie jest istotne za który miesiąc przysługuje premia, lecz w którym miesiącu została ona faktycznie wypłacona.
 
3. Obliczanie ekwiwalentu:
 
2 000 zł (ze skł. stałych) + 500 zł (średnia ze skł. zmiennych) = 2 500 zł

Współczynnik do ekwiwalentu powinien zostać obniżony proporcjonalnie: 21 * 1/2 = 10,5
 
2 500 zł / 10,5 (współczynnik do ekwiwalentu po obniżeniu) = 238,10 zł
 
238,10 zł / 8 (dobowy wymiar pełnego etatu) = 29,76 zł
 
29,76 zł * 24 (godziny niewykorzystanego urlopu = 714,24 zł
 
Kwota ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wynosi 714,24 zł.
 
[dobowa norma czasu pracy] Norma dobowa pracownika niepełnoetatowego wynosi 8 godzin, a jedynie wymiar czasu pracy tej grupy pracowników jest niższy niż 8 godzin, w zależności od postanowień umowy o pracę. Normy czasu pracy zawiera przepis art.129 § 1 Kodeksu pracy ustanawiając normę dobową  - 8 godzin i normę średniotygodniową – 40 godzin, które co do zasady, obowiązują wszystkich pracowników. Dlatego właśnie ekwiwalent za jeden dzień urlopu podzieliliśmy przez 8, a nie przez 4!

 

-------------------------------------------------------------------------------

Jeśli powyższy wpis okazał się pomocny, zostaw  miły komentarz.

Polecam również skuteczny kurs języka niemieckiego i rosyjskiego przez Skype:

www.6ka.eu

 

Szczegóły wpisu

Tagi:
Kategoria:
Autor(ka):
sunrise2000
Czas publikacji:
poniedziałek, 04 lutego 2013 23:16

Wyszukiwarka

Kanał informacyjny