Kadry i płace w praktyce - hr365.pl

Praktyczny kurs prowadzenia kadr i płac online.

Wpis

piątek, 01 lutego 2013

Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy?

[Podstawa prawna] Sposób ustalania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Przede wszystkim powyższe rozporządzenie stwierdza, że ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego. Na temat zasad ustalania wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy pisaliśmy w tym artykule: http://kadryiplace.blox.pl/2013/01/Jak-wyliczyc-wynagrodzenie-za-urlop-wypoczynkowy.html

Od powyższych zasad są jednak wyjątki. Ale do rzeczy.

Aby ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy należy:

1. [składniki stałe] Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu.

2. [składniki zmienne] Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc (np. premie uznaniowe), z wyjątkiem określonych w § 7 rozporządzenia, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu

3. [uzupełnianie] Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu, w czasie owych trzech miesięcy poprzedzających, wynagrodzenie faktycznie wypłacone mu w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

4. [kalkulacja] Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza
się  dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych w puntkach 1-3 przez współczynnik do ekwiwalentu, a następnie, dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika, a następnie, mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin
niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Współczynnik do ekwiwalentu można obliczyć samemu zgodnie z zasadami podanymi w rozporządzeniu lub sprawdzić jego wartość na dowolnej, renomowanej stronie internetowej ze wskaźnikami kadrowo-płacowymi.

Przykład

[przykład] Załóżmy, że nasz pracownik zatrudniony na pełen etat nie wykorzystał 3 dni urlopu wypoczynkowego, tj. 24 godzin tegoż urlopu i jesteśmy zobowiązani wypłacić mu ekwiwalent pieniężny za ten okres. zatrudnienie pracownika ustaje z dniem 31 grudnia.

Pracownik ów zatrudniony na umowę o pracę otrzymywał wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej w wysokości 2000 złotych brutto. Niezależnie od tego, otrzymał on premię uznaniową w następujących miesiącach:
- za sierpień wypłaconą we wrześniu: 500 zł
- za wrzesień wypłaconą w październiku: 400 zł
- za paździenik wypłaconą w listopadzie: 600 zł
- za listopad wypłaconą w grudniu: 300 zł

Załóżmy, że nominalny czas pracy (czyli czas do przepracowania) wygląda tak:

- we wrześniu: 160 godzin roboczych
- w paździeniku: 184 godziny robocze
- w listopadzie: 168 godzin roboczych
- w grudniu: 152 godziny robocze

1. Najpier ustalamy podstawę ze składników stałych:

Pracownik ostrzymuje wynagrodzenie stałe - 2 000 zł, i cała ta kwota stanowi podstawę do ekwiwalentu ze składników stałych.

2. Następnie obliczamy podstawę ze składników zmiennych:

Obliczamy średnią z premii wypłaconych w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu:

500 zł (wrzesień) + 400 zł (paździenik) + 600 zł (listopad) = 1 500 złotych

1 500 zł / 3 miesiące = 500 zł

Nie jest istotne za który miesiąc przysługuje premia, lecz w którym miesiącu została ona faktycznie wypłacona.

3. Obliczanie ekwiwalentu:

2 000 zł (ze skł. stałych) + 500 zł (średnia ze skł. zmiennych) = 2 500 zł

2 500 zł / 21 (współczynnik do ekwiwalentu) = 119,05 zł

119,05 zł / 8 (dobowy wymiar pełnego etatu) = 14,88 zł

14,88 zł * 24 (godziny niewykorzystanego urlopu =  357,12 zł

 

Kwota ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wynosi 357,12 zł.

[składniki nie wliczane do ekwiwalentu] Przy obliczaniu ekwiwalentu należy również pamiętać, że składniki wynagrodzenia, które zostały wymienione w § 6 rozporządzenia. Rozporządzenie jest dostępne tutaj:

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Prawo/Prawo%20pracy/2011/08_8%20stycznia%201997_urlop%20wypoczynkowy.pdf

 

-------------------------------------------------------------------------------

Jeśli powyższy wpis okazał się pomocny, zostaw  miły komentarz.

Polecam również skuteczny kurs języka niemieckiego i rosyjskiego przez Skype:

www.6ka.eu

 Szczegóły wpisu

Tagi:
Kategoria:
Autor(ka):
sunrise2000
Czas publikacji:
piątek, 01 lutego 2013 00:12

Wyszukiwarka

Kanał informacyjny